Sällskapet för medicinsk mykologi

Sällskapet för medicinsk mykologi r.f. har som syfte att öka kunskapen om och främja forskningen kring de sätt på vilka svampar påverkar människors och djurs hälsa. Föreningen grundades år 1998 och år 2015 hade den ca. 120 medlemmar. Vi ger ut tidningen Sienet ja terveys som skickas till medlemmarna ungefär två gånger i året.

Föreningens fokus ligger på

– infektioner orsakade av svampar (mögel och jäst),

– allergier, förgiftningar och övriga effekter på hälsan orsakade av svampar, deras beståndsdelar eller ämnesomsättningsprodukter som förekommer i livsmiljön och födan,

– diagnostik och forskning berörande området,

– rådgivnings-, informations- och publiceringsverksamhet,

– inhemskt och internationellt samarbete.

Vi ordnar möten och skolningstillfällen, ägnar oss åt informations- och rådgivningsverksamhet samt tar emot och organiserar utrednings- och forskningsuppgifter gällande branschen. Sällskapet för medicinsk mykologi r.f. är medlemsförening i ECMM, European Confederation of Medical Mycology.